Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/kajzertomasz/domains/gospodarczekociewie.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464 Regulamin konkursu Czyżykowo dawniej i dziś" Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/kajzertomasz/domains/gospodarczekociewie.pl/public_html/libraries/expose/core/menu/basemenu.php on line 178
czwartek, czerwiec 01, 2023

Regulamin konkursu Czyżykowo dawniej i dziś"

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Czyżykowo dawniej i dziś”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Czyżykowo dawniej i dziś”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie, z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 1, 83-110 Tczew, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349221 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5932563537, zwane dalej „Organizatorem”, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – www.gospodarczekociewie.pl, oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook.com: www.facebook.com/gospodarczekociewie oraz poczty elektronicznej o adresie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należącej do Organizatora, a także przedstawicieli Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 sierpnia 2018 r. i trwa do 29 sierpnia 2018 r.

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.gospodarczekociewie.pl.

1.5 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar tczewskiego osiedla Czyżykowo.

1.6 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. FOTOGRAFIE. KATEGORIA KONKURSU

2.1 Konkurs organizowany jest w kategorii tematycznej „miejsca – krajobraz” w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć co najmniej jedną fotografię historyczną przedstawiającą widok części tczewskiego osiedla Czyżykowo z przed 31.12.2012 roku łącznie z fotografią przedstawiającą w zbliżonym ujęciu to samo miejsce wykonaną w roku 2018.

2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

2.3 Zdjęcia lub ich cyfrowe obrazy (skany) wraz z wypełnioną i podpisaną Deklaracją Przystąpienia do Konkursu należy przesyłać na Konkurs drogą elektroniczną na adres e-mail organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w zamkniętych i podpisanych kopertach w Agencji Bankowej w lokalu mieszczącym się w Tczewie przy ulicy Czyżykowskiej 34.

2.4 Zdjęcia w wersji elektronicznej muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

2.5 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

2.6 Fotografie konkursowe nie mogą zawierać wizerunków osób.

3. UCZESTNICY

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.

3.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć Organizatorowi fotografie konkursowe drogą mailową lub w zamkniętej podpisanej kopercie według zasad opisanych w punkcie 2.3 Regulaminu.

4.1.1 W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go na deklaracji przystąpienia do Konkursu, akceptując Regulamin, wskazać jeśli posiada swój adres email oraz numer telefonu, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu.

4.1.2 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Imię zostało umieszczone na liście rankingowej i/lub zostało wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.1.3 W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie wymaganych przez Organizatora pól formularza, który jest do pobrania na stronie internetowej www.gospodarczekociewie.pl lub w Agencji Bankowej przy ulicy Czyżykowskiej 34, 83-110 Tczew - należy podać: imię i nazwisko, numer tel. kontaktowego, adres poczty e-mail.

4.1.4 Zdjęcia nadesłane do Konkursu mogą być publikowane na stronie www.gospodarczekociewie.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook.com pod adresem: www.facebook.com/gospodarczekociewie.

4.1.5 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 15 sierpnia do 29 sierpnia 2018 roku - decydować będzie data dostarczenia zdjęć do Organizatora w sposób określony w Regulaminie.

4.1.6 Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

I. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii;

II. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego partnerów (z prawem sublicencji) w wydawnictwach Organizatora, na stronie www.gospodarczekociewie.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza prezentującego zdjęcia nagrodzone w Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5 oraz 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;

4.2 Każdy Uczestnik może przesłać do 2 zestawów fotografii składających się z fotografii historycznej w formie papierowej lub zeskanowanej do formy cyfrowej w formacie JPG oraz fotografii współczesnej tego samego miejsca lub obiektu wykonanego smartfonem lub aparatem fotograficznymi zapisanego do formatu pliku graficznego typu JPG.

4.3 Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, rok, w którym zostało wykonane zdjęcie.

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy składaniu deklaracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.5 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.6 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:

4.6.1 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.

4.6.2 Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie http://www.gospodarczekociewie.pl oraz na profilu społecznościowym Organizatora www.facebook.com/gospodarczekociewie w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

4.6.3 W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej www.gospodarczekociewie.pl oraz na profilu społecznościowym Organizatora www.facebook.com/gospodarczekociewie także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.

4.6.4 Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.6 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

4.7 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

5. OCENA ZDJĘĆ

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii, a także ich wartość historyczną.

5.3 Jury wyłoni zdjęcia zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane dalej „Zwycięskimi Zdjęciami”. Osoby, których zdjęcia zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane są dalej „Finalistami”. Jury wyłoni dziesięciu Finalistów.

5.4 Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

5.5 Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, o przesłanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt.1.1 pliki cyfrowe Zwycięskiego Zdjęcia, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniał wymogów redakcyjnych. Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji: - format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość) - kolory w standardzie: RGB

5.6 Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna: a) 10 nagród Głównych b) Nagrody Pocieszenia

5.7 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

5.8 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.9 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w materiałach promocyjnych Organizatora, w Internecie oraz komunikatach prasowych posługując się imieniem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

6. NAGRODY

6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu ich Organizatorowi: Dziesięciu Finalistów: - wyprawkę szkolną – zestaw składający się z: plecaka szkolnego, 10 zeszytów w kratkę, zestawu długopisów, kalkulatora, pamięci USB i małego zestawu kreślarskiego.

Uczestnicy Konkursu – za dostarczenie fotografii: - 3 zeszyty szkolne z małym zestawem długopisów

6.2 Zwycięzcy Konkursu - Finaliści zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

6.3 Laureaci głównych dziesięciu nagród konkursu - Finaliści zostaną powiadomieni osobiście o wygranej do 31.08.2018 r. w oparciu o dane zgłoszeniowe.

Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Nagrody pocieszenia będą wydane uczestnikom po zakończeniu konkursu. Od 2 września 2018 roku - Organizator będzie się kontaktować z uczestnikami w celu ustalenia odbioru nagród pocieszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

6.4 Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.2 Regulaminu.

6.5 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

6.6 Nagrody nie odebrane do 15 września 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.7 W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6.8 Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu. W każdym przypadku będą to nagrody o wartości nie mniejszej do nagród wskazanych w punkcie 6.1 powyżej.

6.9 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.10 Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

7.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.

7.2 Reklamacja powinna zawierać: - imię i nazwisko osoby składającej reklamację; - opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem; - adres korespondencyjny.

7.3 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.

7.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.

7.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

7.6 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. KOMISJA

8.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

8.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie.

Możecie Państwo skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

• listownie: Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie z siedzibą w Tczewie przy ul. Boya Żeleńskiego 1, 83-110 Tczew;

• e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• telefonicznie: +48 511 519 655

9.2 W celu skontaktowania się w sprawie ochrony danych w Stowarzyszeniu Gospodarcze Kociewie, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.

9.3 Państwa dane osobowe w zakresie podanym w deklaracji przetwarzane będą, w celu realizacji działań związanych z przesyłaniem informacji na temat realizacji Konkursu Fotograficznego „Czyżykowo dawniej i dziś”, na podany przez Państwa adres e-mail na podstawie wyrażonej wcześniej zgody: podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a, RODO.

9.4 W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej wcześniej zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.5 Podanie przez Państwa danych osobowych /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych/ jest zawsze dobrowolne, jednakże bez wyrażenia zgody nie jest możliwa realizacja Konkursu.

9.6 Jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora danych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/, w przypadku gdy przetwarzanie danych budzi wątpliwości.

9.7 Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.

9.8 Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań związanych z Konkursem Fotograficznym „Czyżykowo dawniej i dziś”.

9.9 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia realizacji działań, to jest: podmiotom świadczącym obsługę marketingową, obsługę informatyczną (w tym w zakresie usług przechowywania danych), doradcom Organizatora (w tym kancelariom prawnym). Dane osobowe ujęte w oświadczeniu nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gospodarczekociewie.pl.

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.gospodarczekociewie.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

10.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

10.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2018 roku.

 

Do pobrania: 

Deklaracja Przystąpienia do Konkursu