poniedziałek, czerwiec 17, 2019

Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie

 

 1. organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. prowadzenie działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. nauka, edukacja i wychowanie;
 7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 9. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 10. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. promocja lokalnej aktywności gospodarczej.

Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym.

Po pierwsze rozum, po drugie ciężka praca