Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie

 • organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, edukacja i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja lokalnej aktywności gospodarczej.

„Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym.”

„Po pierwsze rozum, po drugie ciężka praca.”